Logo Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach - Boguszów-Gorce
Powróć do: Dla mieszkańca

Program Czyste Powietrze

 

Program „Czyste powietrze” skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku).

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na nowoczesne, spełniające najwyższe normy tj.:

- Węzeł cieplny;

- Pompa ciepła;

- Kocioł gazowy kondensacyjny;

- Kocioł olejowy;

- Ogrzewanie elektryczne;

- Kocioł na pellet/drewno spełniający określone wymagania.

Dofinansowanie można również pozyskać na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii (OZE):

- Modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u.;

- Ocieplenie przegród budowlanych;

- Wymiana stolarki zewnętrznej (okna/drzwi/bramy garażowe);

- Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła;

- Mikroinstalacja fotowoltaiczna;

- Audyt energetyczny/dokumentacja projektowa/ekspertyzy.

Forma dofinansowania:

- dotacja;

- dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego;

- dotacja z prefinansowaniem.

Warunki finansowe:

Maksymalne kwoty dotacji:

Podstawowy poziom dofinansowania: 41 tys. zł

Podwyższony poziom dofinansowania: 59 tys. zł

Najwyższy poziom dofinansowania: 79 tys. zł

Maksymalne kwoty dotacji z kompleksową termomodernizacją:

Podstawowy poziom dofinansowania: 66 tys. zł

Podwyższony poziom dofinansowania: 99 tys. zł

Najwyższy poziom dofinansowania: 135 tys. zł

Dodatkowo audyt energetyczny 1200 zł.

Terminy:

Realizacja programu lata 2018-2029 r.

Podpisywanie umów do 31.12.2027 r.

Zakończenie wszystkich prac objętych umową do 30.06.2029 r.

Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej uznawane są za niekwalifikowane.

Przygotowanie wniosku

1. Wnioskodawca jest właścicielem/współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego/wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

2. Dodatkowe warunki, które musi spełnić Wnioskodawca:

a. przy podstawowym poziomie dofinansowania: dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza 135 tys. zł

b. przy podwyższonym poziomie dofinansowania:

 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty:

- 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

- 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód Wnioskodawcy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie

c. przy najwyższym poziomie dofinansowania:

 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty:

- 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

- 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub

 • ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Wnioskodawcy, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie

3. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z Programem.

Sposób składania wniosków:

 • Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora wniosków NFOŚiGW https://gwd.nfosigw.gov.pl lub poprzez portal gov.pl
 • Wniosek należy podpisać elektronicznie profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.
 • W przypadku braku takiego podpisu, należy po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukować formularz, ręcznie podpisać i przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w danej gminie.

Pomoc Gminy ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW, ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania. WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

Do wypełnienia wniosku będą potrzebne:

 • numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planujesz inwestycję i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany - przygotuj akt notarialny / akt zgonu / akt małżeństwa - w przypadku nieaktualnego wpisu nazwiska w KW / odpis postępowania spadkowego / etc. - dla wykazania tytułu prawnego do nieruchomości,
 • numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania (tylko polskie rachunki prowadzone w zł.),
 • rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,
 • powierzchnia całkowita budynku,
 • faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji)
 • ostatni formularz PIT.

Kontakt:

Wydział Inwestycji Miejskich

ul. Plac Odrodzenia 1, 58 - 370 Boguszów - Gorce

tel. 74 8449 311 wew 75, pok. 209

https://bip.boguszow-gorce.pl/dokumenty/menu/148