Logo Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach - Boguszów-Gorce
Powróć do: Dla mieszkańca

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjuje zadania zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Komisja opiniuje również wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności z Uchwałami Rady Miejskiej Boguszowa–Gorc dotyczącymi zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz limitu ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W czym komisja może pomóc?

-przyjmuje wnioski dotyczące leczenia odwykowego i prowadzi postępowanie dotyczące zgłoszonych osób, 
-kieruje do sądu, prokuratury, policji i innych instytucji sprawy dotyczące problemów alkoholowych, 
-udziela pomocy rodzinom, w których występuje problem z nadużywaniem alkoholu, 
-przyjmuje zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w sprzedaży i podawaniu napojów alkoholowych, 
-opiniuje wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz prowadzi kontrolę zasad sprzedaży napojów alkoholowych, 
-przyjmuje zgłoszenia o występowaniu zjawiska przemocy w rodzinie. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Boguszowie-Gorcach współpracuje z Punktem Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, który znajduje się przy ul. Kolejowej 48 w Boguszowie-Gorcach oraz Punktem Konsultacyjnym przy Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej 49 w Boguszowie-Gorcach. 

Punkty konsultacyjne udzielają pomocy i wsparcia osobom nadużywającym alkoholu, rodzinom osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, osobom doznającym przemocy.

1. Punkt Konsultacyjny przy ul. Kolejowej 48 w Boguszowie-Gorcach prowadzi telefon zaufania, pod numerem: 795 339 480 (telefon jest czynny w godzinach pracy placówki):

poniedziałek: 13:00 - 18:00
wtorek: 14:00 - 19:00
środa: 13:00 - 18:00
czwartek: 13:00 - 20:00
piątek: 15:00 - 18:00 


Spotkania grup wsparcia - Punkt Konsultacyjny ul. Kolejowa 48 Boguszów-Gorce
poniedziałek - Grupa wsparcia dla osób uzależnionych - godzina 16:00
wtorek - Grupa AA - godzina 17:00
środa - grupa A1-ANON - godzina 17:00
czwartek - grupa motywacyjna z terapeutą - godzina 17:00
piątek - przyjmuje specjalista ds. narkomanii - godzina 15:00


2. Punkt Konsultacyjny przy ul Kolejowa 49 w Boguszowie-Gorcach

- poniedziałek - porady specjalistyczne,  godzina 15:00


Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Boguszowie-Gorcach:

Małgorzata Janik 
Ewa Sawaryn 
Agnieszka Zdeb 
Ewa Plebańska 
Bożena Koza 
Artur Vaillant
Joanna Kwiatkowska 
Andrzej Prusinowski 
 ANONIMOWI ALKOHOLICY – Kim są?
Anonimowi alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu. ( Preambuła AA )

Wspólnota  powstała w 1935 r. w Stanach Zjednoczonych. Obecnie działa w ponad 150 krajach. W Polsce pierwsza grupa AA została utworzona 1974 r. w Poznaniu, inspiratorami byli profesjonaliści zajmujący się zawodowo leczeniem uzależnienia od alkoholu. Obecnie w Polsce działa około 2300 grup skupionych wokół 13 Regionów. 
W Regionie Dolnośląskim działa około 200 grup AA.

Dwanaście Kroków to fundament programu AA, zdrowienia z alkoholizmu. Program Dwunastu Kroków poświęcony jest sprawie utrzymania alkoholika w trzeźwości rozumianej nie  tylko jako powstrzymywanie się od picia alkoholu, lecz także zmiana jego postawy wobec samego siebie, swojej choroby, najbliższego otoczenia i życia. Te kroki nie są wymyśloną teorią, ale wynikają ze zdobytego drogą prób i błędów doświadczenia pierwszych uczestników Wspólnoty AA. Opisują to, co zdaniem uczestników Wspólnoty AA, pomogło osiągnąć trzeźwość. Zaakceptowanie treści Kroków nie jest koniecznym wymogiem uczestnictwa w AA.

Nikt nie „zapisuje się” do AA w powszechnie przyjętym sensie. Nie wypełnia się żadnej deklaracji członkowskiej. Grupy AA nie prowadzą żadnego wykazu członków. Nie ma wpisowego, składek ani żadnych opłat. Większość ludzi włącza się do AA, przychodząc po prostu na spotkanie grupy. Jeżeli po kilku spotkaniach ktoś uzna że to nie dla niego, to nikt nie będzie go namawiał do ponownego przyjścia. Każda grupa stara się być samowystarczalna i niezależna od innych grup, placówek czy instytucji. Każda grupa zbiera się raz w tygodniu na tzw. mityngu. Podstawową zasadą działania grup AA jest zachowanie anonimowości  swoich członków i zasłyszanych na mityngu spraw i zdarzeń.

Kontakt: Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin w Boguszowie-Gorcach ul. Kolejowa 48, tel 795 339 480


 

 Czy zastanawiali się Państwo nad tym, dlaczego młodzi ludzie mają dostęp do alkoholu?
Dlaczego (często obok nas) dochodzi do częstowania alkoholem i picia przez coraz młodsze dzieci?

Obowiązek sprawdzania wieku klientów spoczywa na sprzedawcach alkoholu. SPRZEDAWCY ALKOHOLU mają prawo nie sprzedać alkoholu i papierosów osobom poniżej 18 roku życia. Dotychczasowe doświadczenia i obserwacje pokazują, że sprzedaż alkoholu osobom nieletnim to wciąż zjawisko powszechne, badania ankietowe przeprowadzane wśród młodzieży 15 i 17–letniej wskazują, iż ponad 90% z nich ocenia dostępność alkoholu jako łatwą.

Apelujemy o prowadzenie działań mających na celu ograniczanie dostępności alkoholu dla nieletnich.

Dlaczego warto to robić?

• alkohol jest jedną z głównych przyczyn wypadków wśród młodzieży (np. wypadki drogowe, utonięcia); 
• alkohol jest czynnikiem o zwielokrotnionym ryzyku różnych niebezpiecznych sytuacji (np. konflikty z prawem, sięganie po narkotyki, stanie się ofiarą przestępstwa); 
• ograniczając dostępność alkoholu dla osób nieletnich chronimy nie tylko młodych ludzi, lecz w znaczący sposób wpływamy również na poprawę bezpieczeństwa publicznego.

Co można robić?

• reagować na przypadki sprzedawania i spożywania alkoholu i papierosów przez nieletnich;
• organizować imprezy (np. festyny, koncerty), których głównym przesłaniem jest wypoczynek bez używek”,
• przypominanie o istniejących przepisach i zaangażowanie osób dorosłych w kontrolę społeczną zakazu sprzedaży alkoholu niepełnoletnim, może w znaczący sposób wpłynąć na jego przestrzeganie; 
• zagospodarowanie wolnego czasu, organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych. 

Rodzice, których dzieci piją alkohol i używają narkotyki mogą uzyskać wsparcie w infolinii "Pomarańczowa linia", tel.0 801 14 00 68, tel. 42/6300373

Siedziba infolinii mieści się w Profilaktyczno-Rozwojowym Ośrodku Młodzieży i Dzieci "PROM", 90-252 Łódź, ul. Jaracza 40, e-mail: pomoc@pomaranczowalinia.pl

Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 do 20.00 (telefon informacyjno-interwencyjny)

Pomarańczowa Linia
To program informacyjno – konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki. Głównym celem programu jest wstępna konsultacja telefoniczna lub on-line oraz pomoc w dotarciu do specjalistycznych placówek zajmujących się tego rodzaju problematyką.


 
PROCEDURA KIEROWANIA OSOBY UZALEŻNIONEJ NA LECZENIE ODWYKOWE: 

1. Złożenie wniosku o przymusowe leczenie odwykowe osoby uzależnionej. 
2. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. 
3. Wezwanie osoby uzależnionej na spotkanie z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
4. Skierowanie osoby uzależnionej na badanie do zespołu biegłych celem określenia stopnia uzależnienia od alkoholu i sposobu leczenia. 
5. Skierowanie wniosku do Sądu Rodzinnego w Wałbrzychu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego przez osobę zgłoszoną do komisji.  
Gdzie szukać pomocy w leczeniu zaburzeń związanych z używaniem alkoholu.

Profesjonalne formy pomocy osobom pijącym szkodliwie i uzależnionym

1. Placówki leczenia uzależnień

W Polsce leczenie zaburzeń związanych z używaniem alkoholu jest bezpłatne, również dla osób nieubezpieczonych. Terapię można podjąć w:
-poradniach leczenia uzależnień, mieszkając w swoim domu, pracując,
-dziennych oddziałach terapii uzależnienia od alkoholu, uczestnicząc przez 6-8 tygodni codziennie ( poza sobotą i niedzielą)przez kilka godzin dziennie w programie terapeutycznym,
-w oddziałach całodobowych, mieszkając w nich przez 6-8 tygodni.
Pierwsze kroki zawsze należy skierować do poradni, gdzie lekarz oceni stan zdrowia i we współpracy z terapeutami dokona diagnozy wzoru używania alkoholu. Jeśli po przerwaniu picia alkoholu u osoby pojawiają się nasilone objawy abstynencyjne lub powikłania ( napady drgawkowe, omamy słuchowe lub wzrokowe), osoba powinna być koniecznie zbadana przez lekarza, który oceni potrzebę podania leków lub skierowania do oddziału alkoholowych zespołów abstynencyjnych ( zwanego „detoksem” lub „ odtruciem”). Leczenie tam trwa do 10 dni, a jego celem jest jak najszybsze i najbezpieczniejsze ustąpienie objawów.

Zgłoszenie do poradni leczenia uzależnień nie wymaga skierowania, zaś do oddziału dziennego i całodobowego można się zgłosić wyłącznie ze skierowaniem od lekarza.

Przychodząc na rozmowę do placówki odwykowej trzeba być trzeźwym, warto zatem wcześniej nie pić przez kilka dni alkoholu. 

Celem terapii osób pijących alkohol szkodliwe może być ograniczenie spożywania alkoholu do poziomu niskiego ryzyka szkód, chyba że pacjent wybierze abstynencję lub gdy ma on przeciwwskazania zdrowotne, społeczne, prawne do dalszego picia. W przypadku osób uzależnionych zdecydowanie najlepszym wyborem jest abstynencja. 

Najskuteczniejszą formą leczenia jest psychoterapia, polegająca na indywidualnych rozmowach z terapeutą oraz na uczestnictwie w spotkaniach grupowych z innymi pacjentami. Obie te formy oddziaływań są bardzo pomocne, bowiem praca z terapeutą pozwala dopasować program leczenia do indywidualnych programów i potrzeb pacjenta, zaś grupa daje osobie uzależnionej silne oparcie i stwarza możliwość ćwiczenia nowych sposobów radzenia sobie w relacjach z innymi ludźmi.

2. Punkty informacyjno-konsultacyjne

W bardzo wielu gminach w Polsce działają punkty konsultacyjne, gdzie nieodpłatnie dyżurują terapeuci. Punkty te nie zastępują placówek leczenia uzależnień. Są to miejsca pierwszego kontaktu, najłatwiej dostępne dla osób potrzebujących pomocy. Terapeuci mogą pomóc w rozpoznaniu wzoru spożywania alkoholu i zaproponować najlepszą opcję rozwiązania problemu alkoholowego. Mogą być również bardzo przydatni w wydobywaniu i wzmacnianiu motywacji do podjęcia działania na rzecz ograniczenia lub zaprzestania picia. Punkty są również dobrym miejscem wsparcia dla osób zdecydowanych na zmianę i osób, które skończyły terapię uzależnienia. 

Kontakt: Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin w Boguszowie-Gorcach ul. Kolejowa 48, tel. 795 339 480

Czynny w dniach: 
poniedziałek: 13:00 - 18:00
wtorek: 14:00 - 19:00
środa: 13:00 - 18:00
czwartek: 13:00 - 20:00
piątek: 15:00 - 18:00 

Spotkania grup wsparcia - Punkt Konsultacyjny ul. Kolejowa 48poniedziałek - Grupa wsparcia dla osób uzależnionych - godzina 16:00
wtorek - Grupa AA - godzina 17:00
środa - grupa A1-ANON - godzina 17:00
czwartek - grupa motywacyjna z terapeutą - godzina 17:00
piątek - przyjmuje specjalista ds. narkomanii - godzina 15:00

3. Internetowe formy pomocy psychologicznej

Rozwijające się technologie stwarzają możliwość pomagania online osobom pijącym alkohol problemowo. Oferują możliwość wykonania autodiagnozy, wzmacniania motywacji do zmiany, edukują i udzielają porad. Programy online profilowane są pod kątem różnych celów i adresowane do różnych grup osób pijących problemowo:

- do osób chcących ograniczać spożywanie alkoholu – programy online koncentrują się na rozpoznaniu wzoru picia, zbudowaniu motywacji, podjęciu zobowiązania do redukcji picia, zaplanowaniu zmiany, nauce sposobów monitorowania i ograniczenia picia alkoholu,
- do osób nadużywających alkoholu, zwłaszcza uzależnionych, chcących rozstać się z alkoholem i utrzymać abstynencję; programy koncentrują się na wzmacnianiu motywacji, podjęciu zobowiązania, przygotowaniu planu zmiany i nauce umiejętności utrzymania abstynencji ( radzenia sobie z głodem alkoholowym, emocjami, nawrotami itp.),
- do osób uzależnionych od alkoholu, które ukończyły podstawowy program terapii w oddziałach całodobowych i dziennych i chcą pracować dalej online nad podtrzymaniem zmiany – programy skoncentrowane są na zapobieganiu nawrotom picia i nauce umiejetności radzenia sobie z emocjami, relacjami, problemami.

4. Telefony zaufania

Ogólnopolski Telefon Zaufania " Uzależnienia" ( działa na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom) – 800 199 990, czynny codziennie w godzinach 16.00-21.00; osoby z problemami związanymi z uzależniemiem i ich bliscy moga otrzymać wsparcie, porozmawiać z wykwalifikowanymi konsultantami oraz uzyskać informacje na temat terapii i innych form pomocy.


 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych w sprawach zakresu postępowania w sprawie leczenia odwykowego przeciwalkoholowego, jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Komisję w celu realizacji ustawowego zadania  - podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,  zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 20 października 1982r. ( Dz. U. Nr. 35, poz. 230) z późniejszymi zmianami..

Na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Boguszowie-Gorcach ma prawo przetwarzać dane osobowe członków rodzin osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. W związku z powyższym, możesz żądać od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym mogą ulec brakowaniu.

 W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:

a) Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach;

b) biegli sądowi w zakresie uzależnień – na podstawie umowy w sprawie wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;

c) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. Sąd, Policja, Prokuratura);

d) Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie -Gorcach,

e) Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach.

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości prowadzenia postępowania w sprawie zobowiązania do leczenia odwykowego osoby uzależnionej.  

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: audytor@boguszow-gorce.pl

Natomiast na podstawie art. 25a ww ustawy, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z procedurą  zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Boguszowie-Gorcach może przetwarzać informacje  o osobach, o których mowa w art. 24, tj. osobach, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny -  bez zgody i wiedzy tych osób. Powyższe dotyczy również przetwarzania tzw. danych wrażliwych.