Logo Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach - Boguszów-Gorce
Powróć do: Dla mieszkańca

Gdzie załatwić sprawę

Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach

Plac Odrodzenia 1 

58-370 Boguszów-Gorce


Kierownictwo urzędu:

Burmistrz Miasta: Daniel Lubiński

Zastępca Burmistrza Miasta: 

Sekretarz Miasta: Ernest Truszkowski

Skarbnik Miasta: Edyta Wojtas-Wolska

 


Wydział Organizacyjny

Kierownik wydziału: Ernest Truszkowski

tel. 74 8449 311 wew. 43

pokój nr 108, I piętro

Wydział Organizacyjny zajmuje się organizacją i obsługą Rady Miejskiej, sprawami pracowniczymi, administracją i gospodarką, informatyką, kancelarią, promocją gminy, współpracą z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i jednostkami rządowymi oraz prowadzeniem ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie. 

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska

Kierownik wydziału: Grzegorz Zając

tel. 74 8449 311 wew. 48

pokój nr 109, I piętro

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska realizuje zadania w zakresie zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej, postępowań związanych z ustawą o zgromadzeniach, pełnomocnictwa ds. ochrony informacji niejawnych, ochrony środowiska, gospodarki komunalnej oraz ochrony zwierząt.

 

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Agnieszka Wojtczak - główny specjalista

tel.: 74 84 49 311 wew. 65

pokój nr 303, III piętro

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych obejmuje zarządzanie zamówieniami publicznymi, tworzenie przepisów, planowanie zakupów, przygotowywanie dokumentów, koordynację postępowań, rejestrację i archiwizację dokumentacji, realizację zamówień wyłączonych spod ustawy, weryfikację protokołów oraz współpracę z innymi instytucjami. 

 

Wydział Inwestycji Miejskich

Kierownik wydziału: Jakub Stolicki

tel. 74 8449 311 wew. 67

pokój nr 209-211, II piętro

Wydział Inwestycji Miejskich zajmuje się planowaniem, finansami, koordynacją umów o dofinansowanie, dokumentacją inwestycyjną oraz nadzorem nad procesami budowlanymi. Dodatkowo zajmuje się zarządzaniem ruchem drogowym, ochroną zabytków, kształtowaniem polityki przestrzennej, a także realizacją programów mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców, takich jak Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” i Program Priorytetowy "Ciepłe mieszkanie".

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych

Kierownik wydziału: Mariusz Rowiński

tel. 74 8449 311 wew. 64

pokój nr 206-208, II piętro

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami gminy, przekształcaniem praw użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedażą nieruchomości, regulacją praw majątkowych kościołów, nadzorem nad opłatami związanymi z użytkowaniem, przygotowywaniem dokumentacji przetargowej, sporządzaniem deklaracji podatku od nieruchomości, ewidencją ulic i placów, zarządzaniem mieszkaniowym zasobem Gminy oraz współpracą z przedsiębiorcami w zakresie ewidencji działalności gospodarczej.

 

Wydział Budżetu i Finansów

Skarbnik Miasta: Edyta Wojtas-Wolska

tel. 74 8449 311, wew. 56

pokój nr 202, II piętro

Wydział Budżetu i Finansów realizuje różne funkcje, w tym opracowywanie budżetu, kontrola i nadzór nad wydatkami, prognozowanie finansów, zarządzanie rachunkowością, pobór podatków, rozliczenia i windykacja należności. 

 

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik wydziału: Arleta Greszta

tel. 74 8449 311, wew. 50

74 8449 490

pokój nr 102 - 103, I piętro

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich zajmuje się rejestracją stanu cywilnego, wydawaniem dokumentów, obsługą klienta, zarządzaniem danymi osobowymi i innymi zadaniami związanymi z obywatelstwem i stanem cywilnym. 

 

Straż Miejska

Komendant Straży Miejskiej: 

tel.: 74 844 92 93

74 844 93 11, wew. 25, 35

pokój nr 001, parter

W przypadku nieobecności funkcjonariuszy w siedzibie Straży Miejskiej, należy kontaktować się z Komisariatem Policji w Boguszowie – Gorcach pod numerami telefonów:

* 47 87 571 20

* 112

Straż Miejska jest umundurowaną formacją utworzoną w celu ochrony bezpieczeństwa i porządku poprzez podejmowanie czynności administracyjno-porządkowych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (miejskich).