Logo Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach - Boguszów-Gorce
Powróć do: strona główna

RODO - klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Boguszowie – Gorcach,Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów – Gorce.

W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iodo@boguszow-gorce.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia 2016 r., w celu:

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Boguszowie – Gorcach na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

realizacji zawartych przez Urząd Miejski w Boguszowie – Gorcach umów z kontrahentami

w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Boguszowie – Gorcach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Boguszowa – Gorce

podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane

dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem

dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa

osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,

do przenoszenia danych,

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 


w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 


Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Urząd Miejski w Boguszowie – Gorcach jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych.

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.