Organizacje Pozarządowe mają możliwość korzystania z różnych źródeł finansowania swoich pomysłów. Jedną z ważniejszych grup darczyńców, która wspomaga organizacje pozarządowe nie tylko finansowo, są tzw. fundacje bankowe (KORPORACYJNE), czyli fundacje ufundowane przez instytucje bankowe.


W poniższych informacjach znajdziecie Państwo link odsyłający do strony internetowej podmiotu udzielającego dofinansowania, na której zamieszczone są informacje dotyczące reguł uczestnictwa oraz możliwości otrzymania grantu.


Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielane jest dofinansowanie instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: Innowacje w edukacji Edukacja ekonomiczna Dziedzictwo kulturowe i tradycje Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży Priorytety ochrony zdrowia, Polityka społeczna W ramach wszystkich obszarów programowych, finansowane są takie działania, jak m.in.: warsztaty, szkolenia, konkursy i olimpiady. O dotacje mogą wnioskować: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, uczelnie wyższe, domy kultury, biblioteki, jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego.
Więcej informacji na stronie: https://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.htm

Fundacja Santander

Misja Fundacji jest następująca: „Myślimy o przyszłości naszego kraju i dlatego inwestujemy w młodych, ambitnych i odpowiedzialnych ludzi. Promujemy postawy społeczne, inspirujemy do działania, stwarzamy możliwości.” Fundacja prowadzi cztery programy grantowe: Bank Ambitnej Młodzieży, Bank Młodych Mistrzów Sportu, Tu mieszkam, tu zmieniam Eko, Program dla seniorów. Więcej informacji na stronie:
Więcej informacji znajdziesz na: https://fundacja.santander.pl/programy-grantowe/

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego

Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego została założona w 2004 roku z okazji 80 rocznicy powstania Banku Gospodarstwa Krajowego. Misją Fundacji jest aktywizowanie i wspieranie obywateli na różnych etapach ich życia. Fundacyjne programy: Generacja 6.0 Dzieci Kapitana Nemo Skrzydła dla Mamy Małe Miasto Były Sobie Pieniądze Na Dobry Początek Moja Mała Ojczyzna Wolontariaty Informacje o poszczególnym konkursie znajdują się na stronie:
Więcej informacji znajdziesz na: https://www.fundacja.bgk.pl/programy/

Fundacja KGHM Polska Miedź

Celem Fundacji KGHM Polska Miedź jest troska o lokalną tożsamość, tradycje i wsparcie finansowe tych obszarów, które są dla ludzi ważne. Wspierane są szpitale i przychodnie, szkoły, teatry, opery, filmy, imprezy i obiekty sportowe.

Podstawą działania Fundacji KGHM Polska Miedź są darowizny, które udzielane są osobom fizycznym oraz instytucjom. Osoby fizyczne mogą uzyskać wsparcie w zakresie ochrony zdrowia, a instytucje wspierane są w realizacji inicjatyw, projektów i przedsięwzięć w czterech obszarach: Zdrowie i bezpieczeństwo, Sport i rekreacja, Nauka i edukacja, Kultura i tradycje. Termin składania wniosków: dotacje są przyznawane na bieżąco.
Więcej informacji znajdziesz na: http://www.fundacjakghm.pl/

Osoby fizyczne mogą starać się o darowizny w zakresie ochrony zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych. Wniosek o darowiznę złożyć może: osoba pełnoletnia; opiekun prawny; rodzic osoby niepełnoletniej. Więcej http://www.fundacjakghm.pl/web/guest/dla-osob-fizycznych

Wszystkie instytucje, które ubiegają się o przyznanie darowizny od Fundacji KGHM Polska Miedź muszą poprawnie wypełnić wniosek zawierający szczegółowe dane o przeprowadzanym projekcie. Do każdego wniosku trzeba dołączyć: szczegółowy opis projektu; szczegółowy budżet projektu; statut organizacji lub inny dokument określający zasady działalności wnioskodawcy; kserokopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie działalności.

Więcej: http://www.fundacjakghm.pl/web/guest/dla-instytucji

Fundacja LOTTO Milion Marzeń

Fundacja LOTTO Milion Marzeń powstała w 2009 roku, aby wypełniać misję społeczną fundatora – Totalizatora Sportowego.

Do jednych z najważniejszych inicjatyw i projektów fundacji należy program sportowy, mający na celu popularyzację aktywności fizycznej wśród młodzieży gimnazjalnej, a także program kulturalny, wspierający młodych twórców i animatorów. Fundacja aktywnie promuje ideę wolontariatu i angażuje pracowników Totalizatora Sportowego w działania na rzecz potrzebujących. W ramach statutowo określonych programów udziela też różnym podmiotom pomocy filantropijnej.

PROGRAM GRANTÓW

Fundacja angażuje się we współpracę z wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Wspiera także inicjatywy innych organizacji non-profit  ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ułatwiania dostępu do kultury.

Obszary działań, na które można uzyskać wsparcie: sport, kultura, dziedzictwo narodowe edukacja, pomoc społeczna. Fundacja udziela wsparcia organizacjom non-profit. Są to m.in: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego. Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie poprzez informatyczny system składania wniosków znajdujący się na stronie http://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/ kompletnego i poprawnego pod względem merytorycznym „Wniosku o wsparcie”.

Termin składania wniosków: O wsparcie można się ubiegać przez cały rok kalendarzowy.

Więcej informacji: https://www.fundacjalotto.pl/nasze-programy/

Fundacja Orange

Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy zachęca młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności przy wykorzystaniu nowych technologii. W ten sposób zyskują liczne kompetencje, w tym kompetencje cyfrowe niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie XXI wieku. Realizuje autorskie programy oparte na wynikach badań i konsultacjach z ekspertami w danej dziedzinie, takie jak: „Lekcja: Enter, MegaMisja, #SuperKoderzy, Pracownie Orange”.

Więcej informacji na stronie: https://fundacja.orange.pl/

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Została powołana w listopadzie 2004 roku przez PGNiG SA – jedynego założyciela i donatora. Zakres działalności fundacji obejmuje szeroko rozumiane wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, ale także działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Fundacja ma również na celu poznawanie historii ojczystej, budowanie tożsamości narodowej oraz czczenie pamięci polskich bohaterów. Szczególną rolę w obecnie realizowanych programach Fundacji stanowią: poznawanie historii ojczystej, edukacja i nauka – historyczna, techniczna, upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, realizowanie projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, wspieranie szkół im. Ignacego Łukasiewicza, wspieranie działań kulturowo-historycznych poświęconych pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Więcej informacji na stronie: https://fundacja.pgnig.pl/nasze-projekty/

Fundacja PZU

Do celów Fundacji należy: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Strategicznymi obszarami dla fundacji są: edukacja, kultura i historia, zdrowie i pomoc społeczna, bezpieczeństwo. O dofinansowanie mogą się ubiegać instytucje publiczne i organizacje pozarządowe. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą online. Harmonogramy konkursów oraz szczegółowe informacje o warunkach ubiegania się o dotację zawarte są w regulaminach poszczególnych konkursów.

Więcej: https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje

Nabór na dotacje pozakonkursowe trwa przez cały rok!

Kulczyk Foundation

Pomaga organizacjom i ludziom efektywnie pomagać. Wspiera projekty infrastrukturalne i inwestycje społeczne w krajach rozwijających się. Dba o to, by ci, którzy otrzymują pomoc, dostali również wsparcie i wiedzę niezbędną do tego, by dalej samodzielnie zmieniać swój los. W każdym roku kalendarzowym odbywają się dwie edycje Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation.

Więcej informacji na stronie: https://kulczykfoundation.org.pl/co-robimy/pomocowe/polska-konkurs-grantowy-kulczyk-foundation

Fundacja Bankowa im. dr. Mariana Kantona (Grupa Pekao S.A.)

Cele statutowe Fundacji obejmują wspieranie działań w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych, upowszechniania kultury.
Więcej: https://www.pekao.com.pl/o-banku/odpowiedzialnosc-spoleczna.html

Fundacja BNP Paribas

Głównym realizowanym przez fundację zadaniem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Fundacja realizuje własne projekty oraz wspiera w formie finansowej i rzeczowej inicjatywy innych organizacji, które są zgodne z przyjętymi celami statutowymi.
Więcej: https://www.bnpparibas.pl/fundacja

Fundacja PKO Banku Polskiego

Fundacja angażuje się w projekty z różnych obszarów programowych. Poniżej prezentujemy nazwy własne dla działań wspieranych przez Fundację wraz z zakresem, jaki obejmują:

EDUKACJA oświaty i nauki

TRADYCJA wychowania, w tym wychowania patriotycznego

NADZIEJA pomocy społecznej

ZDROWIE ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej

KULTURA opieka nad sztuką i zabytkami, w tym ochrona dziedzictwa narodowego

EKO ochrona środowiska naturalneg

SPORT osób niepełnosprawnych (w tym ich aktywizacja)
Więcej: https://www.fundacjapkobp.pl/

Fundacja ING Dzieciom

Misją Fundacji jest wyrównywanie szans dzieci z ubogich obszarów, zarówno tych geograficznych, jak i społecznych. Fundacja realizuje programy edukacyjne tj. Świetlice internetowe ING. Pomaga dzieciom przewlekle chorym, zapewnia pomoc finansową szkołom kształcącym dzieci i młodzież o szczególnych potrzebach oraz organizuje rehabilitacyjno-edukacyjne Turnusy Uśmiechu dla podopiecznych tych placówek. Fundacja bierze udział w realizacji programów z zakresu pedagogiki specjalnej np. „W towarzystwie Lwa”.
Więcej: https://www.ingdzieciom.pl/

Fundacja Narodowego Banku Polskiego

Głównym statutowym celem Fundacji NBP jest wspieranie działań dotyczących promocji i rozwoju nauk ekonomicznych. Fundacja realizuje cele statutowe zarówno poprzez własne projekty, jak też poprzez wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć innych instytucji.
Więcej: https://fundacjanbp.pl/

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich

Główne kierunki działania Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich (właściciel wielu banków, np. Getin Noble Bank) to:

Pomoc dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej oraz materialnej poprzez urzeczywistnienie idei wyrównania szans.

Wspieranie wybitnie uzdolnionych przedstawicieli młodego pokolenia dzięki finansowaniu programów stypendialnych (naukowych oraz socjalnych).

Działanie na rzecz dzieci i młodzieży poszkodowanych w wyniku urazów i chorób oraz umożliwienia im osiągnięcia samodzielności.

Więcej: https://fundacjajlc.pl/