W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, od dnia 2 listopada 2020r. obowiązywać będzie Zarządzenie Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc, Nr 773/2020 z dnia 28 października 2020 r., w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach, w szczególności konieczności zapewnienia ochrony zdrowia interesantów i pracowników.


Zgodnie z Zarządzeniem od dnia 2 listopada 2020 r. do odwołania ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów wyłącznie do zadań:
- rejestracji stanu cywilnego,
- ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- podatków i opłat lokalnych,
- zagospodarowania przestrzennego,
- ochrony środowiska,
- zajęcia pasa ruchu, organizacji ruchu drogowego oraz wszelkie sprawy drogowe.

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywać się będzie po uprzednim telefonicznym umówieniu przez interesanta terminu spotkania w siedzibie Urzędu; wykaz numerów telefonicznych:
- sprawy z zakresu podatków i opłat lokalnych – tel. 74 8449 311
- sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych – tel. 74 8449 490
- sprawy z zakresu działalności gospodarczej, nieruchomości-sprzedaż, gospodarki mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych – tel. 727 703 052
- sprawy z zakresu gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska, wymiany wysokoemisyjnego źródła ciepła – tel. 668 194 949
- sprawy pozostałe - sekretariat – tel. 74 8449 311, 74 8449 312, 74 8449 313.

Interesanci obsługiwani będą z zachowaniem środków ostrożności, w wydzielonej strefie Urzędu tj. pomieszczeniach biurowych (pokój numer 002 i 005), przy czym w jednym pokoju będzie mógł przebywać jednocześnie tylko jeden interesant. Interesanci obsługiwani będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.oo do 14.oo, a we wtorki dodatkowo od godz. 15.oo do godz. 16.oo.
W sprawach innych niż wyżej wymienione wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu, należy składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adres mailowy: sekretariat@boguszow-gorce.pl, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą: EPUAP, za pośrednictwem poczty lub do skrzynki podawczej, znajdującej się w przedsionku Urzędu (za drzwiami wejściowymi).
UWAGA! Skrzynka podawcza dostępna jest dla mieszkańców w trakcie pełnych godzin pracy urzędu. W przedsionku dostępne są również do pobrania druki.
W sprawach innych niż wyżej wymienione, bezpośrednia obsługa interesantów jest realizowana jeżeli wymagają tego odrębne przepisy