Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. na obszarze całego kraju ogranicza się funkcjonowanie następujących publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół wszystkich typów, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, placówek artystycznych, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz kolegiów pracowników służb społecznych.

Czasowe ograniczenie funkcjonowania w/w jednostek systemu oświaty polega na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, z tym że w dniach 12 marca 2020 r. i 13 marca 2020 r. jednostki te są obowiązane prowadzić działalność opiekuńczą.

(Proszę o załączenie linku do rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410 oraz linku do informacji MENowskiej: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach )

W związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola czy szkoły z powodu COVID-19 rodzicom dzieci do lat 8, na czas opieki nad dzieckiem przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Rodzic, który zdecyduje się na skorzystanie z powyższego uprawnienia, jest zobowiązany do wypełnienia „Oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu covid-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły” i dostarczenia w/w dokumentu swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. /POBIERZ OŚWIADCZENIA/

Więcej informacji na:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033

 

Osoby, które decyzją inspektora sanitarnego zostały poddane kwarantannie lub izolacji mają prawo do wypłaty świadczeń z tytułu choroby na ogólnych zasadach. Zatem za czas nieobecności w pracy z powodu kwarantanny lub izolacji przysługuje wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy, wypłacane przez płatnika składek lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Decyzja może być dostarczona do pracodawcy bądź do placówki ZUS po okresie kwarantanny lub izolacji.

Więcej informacji na:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/informacja-o-uprawnieniach-do-swiadczen-z-powodu-poddania-sie-kwarantannie-lub-izolacji/2534621#4