Informujemy, że XII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach, odbędzie się dnia 25 listopada br. (piątek) o godz. 12:00 w sali narad nr 101 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach..

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie protokołu z XI Sesji.
3.Przedstawienie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta między sesjami.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2022.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011.
6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie miasta Boguszowa-Gorc.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa-Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2012.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z kolei linowej i wyciągu narciarskiego „Góra Dzikowiec” na sezon zimowy 2011/2012.
11.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej na rzecz Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Jeruzalem” oraz udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny.
12.Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXV/220/09 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Boguszów-Gorce na lata 2007-2013, zmienionej Uchwałą Nr VII/39/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28.04.2011 r.
13.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc.
14.Interpelacje i zapytania radnych.
15.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16.Sprawy różne.
17.Zamknięcie sesji.