Zaktualizowane ogłoszenie  o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego

GMINA MIASTO ŚWIDNICA

Lider projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Ogłoszenie naboru w trybie konkursu wniosków o udzielenie grantów dla obszaru obejmującego teren Gminy Miasta Boguszowa-Gorce

dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

(RPO WD 2014-2020),

Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”,

Działania 3.3

Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze

Mieszkaniowym – ZIT AW”

 

Termin naboru (składania wniosków o udzielenie grantów):

od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.09.2020 r.

Wszelkie zmiany niniejszego ogłoszenia oraz wnioski i inne istotne informacje dot. naboru publikowane będą na stronie internetowej www.wymianakotlow.pl