Informujemy, że XXIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach, odbędzie się dnia 30 listopada br. (środa) o godz. 13.00 w sali narad nr 101 (I piętro) Urzędu Miejskiego  w Boguszowie - Gorcach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji.
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 357 obręb nr 5 Stary Lesieniec w Boguszowie-Gorcach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2017-2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa-Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/190/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na realizację celu publicznego, na rzecz właściciela budynku posadowionego na działce.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Boguszów-Gorce.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Boguszowa-Gorc”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Boguszowa-Gorc”.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie sesji.