XVII Sesja
Data: 2019-12-19, godzina 9:00
Miejsce obrad: Urząd Miejski, sala narad 101


Porządek
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Miasta między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
6. Podjęcie Uchwały Budżetowej na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/59/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z kolei linowej i wyciągu narciarskiego w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym Dzikowiec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Boguszów-Gorce na rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde. z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece im. Władysława Broniewskiego - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadania przez Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na I półrocze 2020 roku.
16. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
17. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach.
18. Zamknięcie sesji.


O godz. 09:00 zapraszamy do oglądania transmisji z XVII Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach.
Wystarczy przejść na na poniższą stronę:
http://boguszow-gorce.tv-polska.eu/sesja
(w razie problemów prosimy zrestartować przeglądarkę)


Zapraszamy również na śledzenie sesji(porządku obrad, głosowań, itd.) poprzez stronę - rada.boguszow-gorce.pl/sesja
Więcej na stronach: bip.boguszow-gorce.pl oraz rada.boguszow-gorce.pl