Informuję, że XLVIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach, odbędzie się dnia 28 marca br. (środa) o godz. 13.00 w sali narad nr 101 (I piętro) Urzędu Miejskiego  w Boguszowie - Gorcach.


Porządek obrad:

    1. Otwarcie sesji.
    2. Przyjęcie protokołu z XLVI i XLVII Sesji.
    3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta między sesjami.
    4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
    5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018.
    6. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Dolnośląskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami wojewódzkimi położonymi na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce w 2018 r.
    7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, w postaci nakładów finansowych, dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „ Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszów-Gorce”.
    8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XLVI/227/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Boguszów-Gorce oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
    9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguszów-Gorce na rok 2018”.
    10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Boguszów-Gorce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
    11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Boguszów-Gorce na stałe okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w tych okręgach.
    12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji w roku 2017 Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2017-2020.
    13. Interpelacje i zapytania radnych.
    14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
    15. Wolne wnioski.
    16. Sprawy różne.
    17. Zamknięcie sesji.                                                          

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska