Informuję, że XLII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach, odbędzie się dnia 30 października br. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali narad nr 101 (I piętro) Urzędu Miejskiego  w Boguszowie - Gorcach.


Porządek obrad:

    1. Otwarcie sesji.
    2. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji.
    3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta między sesjami.
    4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
    5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017.
    6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
    7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
    8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Boguszowa-Gorc.
    9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/159/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach.
    10. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania przy opracowaniu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030”.
    11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/42/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
    12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/44/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
    13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/280/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych realizacji zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami polegającego na wykonaniu koncepcji oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla projektu pod nazwą: „ Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych”.
    14. Przedstawienie informacji o stanie  realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
    15. Przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych za rok 2016.
    16. Interpelacje i zapytania radnych.
    17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
    18. Wolne wnioski.
    19. Sprawy różne.
    20. Zamknięcie sesji.                                                          

Przewodnicząca Raddy Miejskiej
Sylwia Dąbrowska