Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2019 w obszarach:
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
  • turystyki i krajoznawstwa;
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego;
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  • bezpieczeństwa;
  • ochrony zdrowia.

Wyniki otwartego konkursu ofert


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce w 2019 r.


Wyniki otwartego konkursu ofert