Ogłoszenie wyników ogłoszonego w dniu 08.01.2020 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2020 w obszarach:

  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  2. turystyki i krajoznawstwa,
  3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego,
  4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  5. bezpieczeństwa,
  6. ochrony zdrowia.