Zapraszamy do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2021 w obszarach:

1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
2. turystyki i krajoznawstwa,
3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego,
4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
5. bezpieczeństwa,
6. ochrony zdrowia.