PORZĄDEK OBRAD
VIII Sesja

Data: 2019-05-29, godzina 9:00
Miejsce obrad: Urząd Miejski, sala narad 101

Porządek:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z kolei linowej i wyciągu narciarskiego w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym Dzikowiec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynarodzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc.
 8. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
 9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Boguszów-Gorce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych w roku 2018.
 10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.
 12. Zamknięcie sesji.