Data: 2019-03-28, godzina 9:00
Miejsce obrad: Urząd Miejski, sala narad 101

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul.Traugutta w Boguszowie-Gorcach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulic na terenie miasta Boguszowa-Gorc.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguszów-Gorce na rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/183/13 Rady Miejskiej w Boguszowie- Gorcach z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia czterech Świetlic Środowiskowych w Gminie Boguszów-Gorce oraz nadania im statutu.
10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
11. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.
12. Zamknięcie sesji.