Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie – Gorcach informuje, że w związku ze skróceniem czasu pracy Urzędu  w dniu 05.01.2018 roku do godz. 12.30 z tytułu rozliczenia czasu pracy w obowiązującym w Urzędzie Miejskim w Boguszowie – Gorcach okresie rozliczeniowym, przedłuża się termin składania ofert w konkursach:


1/  na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce w 2017r.


2/ na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2018 w obszarach:
a/ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
b/ turystyki i krajoznawstwa,
c/ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego,
d/ działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
e/ bezpieczeństwa,
f/ ochrony zdrowia.

oraz

3/ nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 15.12.2017 r. otwarty konkurs ofert  na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2018 w obszarach:
a/  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
b/  turystyki i krajoznawstwa,
c/  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego,
d/  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
e/   bezpieczeństwa,
f/    ochrony zdrowia.

4/ nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 15.12.2017 r. otwarty konkurs ofert  na wspieranie realizacji zadań publicznych  z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Boguszów-Gorce w roku 2018.

przedłuża się do dnia 8 stycznia 2018r.do godz. 14.00