Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc informuje, że od 01 stycznia 2019 r. zmianie uległy rachunki bankowe Gminy Miasto Boguszów-Gorce.

Nowy rachunek bankowy
PKO BP SA    18 1020 3668 0000 5002 0509 9033

dotyczacy wpływów w szczególności:
    • wieczystego użytkowania terenu,
    • opłaty skarbowej,
    • podatku od środków transportowych,
    • opłaty targowej,
    • mandatów,
    • czynszu dzierżawnego,
    • opłaty eksploatacyjnej,
    • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
    • opłaty za korzystanie ze wszystkich typów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
    • dzierżawy i bezumownego korzystania z najmu,
    • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
    • sprzedaży nieruchomości,
    • podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego ( w tym łącznego zobowiązania) od osób prawnych

 
Pozostałe rachunki pozostają bez zmian:

    • 44 1020 5095 0000 5402 0061 2788
czynsze komunalne

    • 05 1020 5095 0000 5402 0011 4231
wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy

    • indywidualne konta podatników
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

    • 82 1020 5095 0000 5102 0138 2043
udostępnienie danych osobowych


Ponadto informuje się, że indywidualne numery rachunków bankowych dla wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego dla osób fizycznych (w tym łącznego zobowiązania podatkowego) zostaną przesłane pisemnie do każdego płatnika w decyzji wymiarowej na rok 2019.