DOT. DECYZJI PODATKOWYCH

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi doręczania przez Gminę identycznych decyzji podatkowych dla danej nieruchomości wszystkim współwłaścicielom uprzejmie informujemy, że:

Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność dwóch lub większej liczby osób solidarny obowiązek podatkowym wyrażony w art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych określa, że każdemu z podatników podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego, powinna zostać doręczona identyczna decyzja podatkowa (ten sam numer decyzji) ustalająca całą wysokość zobowiązania podatkowego dla danej nieruchomości.

Ustanowienie solidarnego obowiązku zapłaty podatku oznacza, że każdy ze współwłaścicieli będzie obowiązany do uiszczenia należności podatkowej, a zatem dokonanie zapłaty przez jednego z nich zwalnia pozostałych z obowiązku zapłaty.