Informuje się, że XLI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach, odbędzie się dnia 28 kwietnia br. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali narad nr 101 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.


Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XL Sesji.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na przejęcie nieruchomości stanowiącej działkę nr 261 obręb nr 3 Boguszów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody / odmowy wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy radnemu gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Boguszów – Gorce na lata 2014 – 2016.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Wałbrzych a Gminą Boguszów – Gorce dotyczącego współfinansowania zajęć z religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
 9. Przedstawienie informacji z wyników kontroli Komisji Rewizyjnej
 10. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Boguszów –Gorce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2013.
 11. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy za rok 2013.
 12. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Boguszów – Gorce.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie sesji.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
 
Jolanta Woźniak