Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu ogłasza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, Moduł II – dofinansowanie do kosztów nauki na poziomie wyższym, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program Aktywny Samorząd, Moduł II skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności, które w 2014 roku rozpoczęły lub kontynuują proces kształcenia.

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, Al. Wyzwolenia 24, pok. 21, w godz. 7.30-15.30, w terminach:

  • Pierwsze półrocze: od dnia 3 marca 2014r. do dnia 30 marca 2014r.,

  • Drugie półrocze: od dnia 1 czerwca 2014r. do dnia 30 września 2014r.

Środki finansowe, w przypadku wniosków złożonych do dnia 30 marca 2014r., będą wypłacane do dnia 31 maja 2014r.

Środki finansowe, w przypadku wniosków złożonych do dnia 30 września 2014r., będą wypłacane do dnia 31 stycznia 2015r.

Do dnia 30 czerwca 2015r., wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.

Przypominamy, że w bieżącym roku obowiązują następujące zasady dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym:

W 2014 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

  • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 1.000 zł,

  • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,

  • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów.

W przypadku, gdy Wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów) - kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona
o równowartość
 połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony – co najmniej o 200 zł, w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.