Na przestrzeni ostatnich lat, dzięki środkom pozyskanym przez Gminę Boguszów-Gorce z funduszy Unii Europejskiej udało się zrealizować wiele ciekawych i  ważnych projektów.  Nowa Perspektywa programowa UE  2014 – 2020 otworzyła przed samorządami nowe możliwości, z których  nie omieszkał skorzystać Burmistrz Boguszowa-Gorc. Decyzje o przygotowaniu nowych projektów i złożeniu wniosków o pokaźne dofinansowanie okazały się trafione.  Zarówno wniosek pt.  „ Rozwój e-usług w gminie Boguszów-Gorce” jak też „Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 1” przeszły w ubiegłym roku pozytywną ocenę i zostały zakwalifikowane  do dofinansowania.  Obecnie gmina jest już po podpisaniu umów z instytucją pośrednicząca i  może przystąpić do realizacji projektów.
W ostatnich wydaniach „Wiadomości Boguszowskich” informowaliśmy o dwóch projektach unijnych realizowanych obecnie na terenie naszej Gminy. Było to dofinansowanie dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach   (projekt pn. „Integracja – Praca – Sukces”) przeznaczone na działania aktywizujące oraz zasiłki celowe dla 15 mieszkańców korzystających z pomocy społecznej, a także projekt, „Świetlice – centrum wsparcia, integracji i aktywizacji”, zakładające m. in. organizację nowych zajęć dla dzieci, zatrudnienie dodatkowych wychowawców oraz  wyposażenie świetlic w nowy sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne.
Rozpoczynający się projekt o nazwie "Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce", którego  łączna wartość  to 1 179 840,60 zł (z czego dofinansowanie środkami z Unii Europejskiej wynosi  790 177,00 zł kosztów) ma przede wszystkim za zadanie ułatwić  mieszkańcom realizację spraw urzędowych.   Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu wiele z nich będziemy mogli załatwić w prostszy, kompleksowy sposób korzystając z elektronicznego biura obsługi interesanta – szybko, wygodnie, bez kolejek i konieczności wizyty w urzędzie.  Udostępnione zostaną również e-płatności, znacznie upraszczające dokonywanie opłat lokalnych. Klienci urzędu zyskają bezpośredni dostęp do aktualnych informacji związanych z życiem miasta oraz możliwość uczestnictwa on-line w sprawach dotyczących jego rozwoju. Wpłynie na to m.in. możliwość składania wniosków i uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, pobierania informacji związanych np. z ewidencją ludności, ewidencją gruntów i budynków. Utworzony portal będzie miejscem „dialogu społecznego”. Powstanie również system elektronicznego zgłaszania usterek umożliwiający zgłaszanie informacji o wydarzeniach i awariach, które mają miejsce na terenie gminy, system elektronicznego cmentarza umożliwiający m.in. dostęp do informacji o lokalizacji miejsc pochówków oraz system elektronicznego zwiedzania, który pozwoli na zapoznanie się z walorami gminy takimi jak ciekawe tereny dla turystyki oraz innymi atrakcjami. Projekt zakłada również utworzenie w urzędzie punktu potwierdzania bezpłatnego profilu zaufanego, który w kontaktach z administracją zastępuje  podpis elektroniczny.  
Kolejnym projektem objętym dofinansowaniem jest „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach” . Wobec pozyskanej na ten cel sumy, która wynosi ponad 1 338 000 zł, budżet Gminy zostanie uszczuplony jedynie o niecałe 309 000 zł. Co się zmieni? W budynku docieplone będą ściany zewnętrzne i stropy, zmodernizowany będzie system grzewczy (wraz z wymianą źródła ciepła), system wentylacji oraz ciepłej wody użytkowej. Ponad to oprawy oświetleniowe w sali gimnastycznej oraz kotłowni będą wymienione na energooszczędne.  Realizacja tego przedsięwzięcia może budzić  pytania  w związku z reformą oświaty zgodnie, z którą  gimnazja zostaną wygaszone. Decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej nie była jednak jeszcze znana, w chwili  podejmowania decyzji o przygotowaniu  wniosku o dofinansowanie tego zadania. Wobec znacznych środków pozyskanych na ten cel, Gmina zrealizuje projekt, a  budynek oraz  towarzyszące mu obiekty sportowe - po wygaszeniu gimnazjum będą dalej służyły celom publicznym.