Trwa nabór wniosków w Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO, Priorytet 5. Wsparcie doraźne.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na:
1. pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
2. pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
3. pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od 8 kwietnia 2021 r. od godziny 14:00 do 30 listopada 2021 r. do godziny 14:00 lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu.

Dotacja przyznana w ramach Konkursu musi zostać wykorzystana najpóźniej do 31 grudnia 2021 r. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację w wysokości do 10 000 zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie za pomocą Systemu Obsługi Dotacji

Pytania dotyczące konkursu można zadawać:
> poprzez formularz kontaktowy PROO,
> pocztę elektroniczną: na adres proo@niw.gov.pl

oraz
> pod numerem telefonu 885 221 531 w dni robocze, w godzinach 10.00-15.00.

Szczegółowe informacje znajdują się w:
Regulaminie Konkursu
Najczęściej Zadawanych Pytaniach 
Informatorze PROO 5 


Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem: generator.niw.gov.pl