Od marca 2011 w gminnych szkołach podstawowych realizowane są zajęcia w ramach projektu „Szkoły równych szans” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych.

Od marca 2011 w gminnych szkołach podstawowych realizowane są zajęcia w ramach projektu „Szkoły równych szans” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych.

W latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012 zrealizowano łącznie 1820 godzin zajęć z zakresu indywidualizacji nauczania takich jak zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, logopedia, socjoterapia oraz zajęcia wspierające dzieci uzdolnione w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych i polonistycznie. Wsparciem w ramach projektu zostało już objętych łącznie 224 dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Udział w zajęciach pozwolił opanować małym uczestnikom, u których zaobserwowano różne trudności, umiejętności, bez których dalsza nauka jest niemożliwa lub znacznie utrudniona, a dzieciom, u którychzaobserowane uzdolnienia pozwolił na ich rozwinięcie. Z analizy arkuszy obserwacji oraz badań ankietowych wynika, iż u zdecydowanej większości dzieci nastąpiła poprawa efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności objętych tematyką zajęć, w których uczestniczyli.Bez wątpienia atrakcyjna forma zajęć sprzyjała łatwiejszemu przyswajaniu pożądanych umiejętności. Nauczyciele prowądzacy starali się stosować podczas pracy z uczniem rozmaite techniki nauczania,asposób prowadzenia zajęć znacznie uatrakcyjniły zakupionenapotrzeb projektu liczne nowoczesne pomoce dydaktyczne, programy multimedialne, podreczniki, ćwiczenia oraz sprzęt (laptopy, odtwarzacze CD, telewizor, siedziska, dywany), o łacznej wartości blisko 43 tysięcy złotych.

Zgodnie z założeniami projekt miał się zakończyć w lipcu 2012 roku,  jednakże wraz ze staraniami Gminy udało się uzyskać zgodę Urzędu Marszałkwoskiego na zwiększenie wartości projektu oraz na wykorzystanie powstałych w projekcie oszczędności - łącznie ponad 47 tysięcy złotych  z przeznaczeniem na kontynuację dodatkowych zajęć dla uczniów klas I-III w roku szkolnym 2012/2013. Dzięki temu w roku szkolnym 2012/2013 projektem zostaną objęci kolejni uczniowie i uczennice - łącznie 92 dzieci, na rzecz których zostanie zrealizowanych łącznie 701 godzin dodatkowych zajęć w tym:

  • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne– biofeedback,
  • zajęcialogopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
  • zajęciadla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
  • zajęciawspierające dzieci uzdolnione w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych,
  • zajęcia wspierające dzieci uzdolnionych polonistycznie,
  • gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna dla dzieci z wadami postaw.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego