Firma szkoleniowo-konsultingowa OTREK Training and Consulting Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul Fabryczna 10, 53-609 Wrocław we współpracy ze Stowarzyszeniem Nasza Wielkopolska z Poznania realizuje na Dolnym Śląsku projekt PRZEDSIĘBIORCZY DOLNY ŚLĄSK.
Projekt jest finansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Działanie VIII. Rynek pracy; 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (nr projektu RPDS.08.03.00-02-0065/20).

Celem głównym projektu jest wzrost do 31.01.2023r. poziomu przedsiębiorczości w województwie dolnośląskim, w szczególności na obszarach wiejskich oraz w podregionie wałbrzyskim, poprzez: podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w sferze uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Aktualnie prowadzony jest nabór uczestników zainteresowanych skorzystaniem z takiej formy wsparcia.

Warunki przystąpienia do projektu dla uczestników:

1. Miejsce zamieszkania – województwo dolnośląskie.
2. Ukończone 30 lat.
3. Brak zatrudnienia w momencie przystąpienia uczestnika do projektu lub zatrudnienie na
umowie niskopłatnej, wynagrodzenie nie przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia
krajowego.

W ramach projektu oferujemy:
1. Analizę predyspozycji dla każdego Uczestnika projektu.
2. Szkolenia w zakresie nabycia kompetencji do prowadzenia działalności gospodarczej:
- Aspekty prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
- Podstawy księgowości oraz kadry i płace
- Ubezpieczenia społeczne i BHP w przedsiębiorstwie
- Marketing, negocjacje i techniki sprzedaży
- Zasady tworzenia biznesplanu
3. Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej (wartość wsparcia: 23.050,00 zł).
4. Finansowe wsparcie pomostowe (wartość wsparcia: 1.300,00 zł miesięcznie, przez 12 m-cy prowadzenia działalności).
5. Zapewniamy materiały szkoleniowe, koszty wyżywienia w trakcie szkolenia (obiad), zwrot kosztów dojazdu uczestników na szkolenia.

Projekt dedykowany jest również do osób niepełnosprawnych.

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: od 31.08.2021 r. do 17.10.2021 r.

Zgłoszenie do projektu nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem uczestnika – decydują o tym kryteria społeczne (poziom wykształcenia, wiek, trudna sytuacja społeczna).

Kontakt: 
 71 356 50 89; 607 907 957;
email: szkolenia1@otrek.com.pl
Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.otrek.com.pl/przedsiebiorczy-dolny-slask/