Radni Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na sesji w dniu 30 marca 2017 r. stosunkiem głosów 10 „przeciw”, 3 „za” i 1 „wstrzymujący” odrzucili uchwałę  w sprawie dostosowania sieci przedszkoli i szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego. Uchwała ta była przygotowana z uwzględnieniem warunków wskazanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w opinii z dnia 2 marca 2017 r.  odnoszącej się do podjętej wcześniej uchwały intencyjnej.
W opinii, o której mowa, kurator zawarł warunek włączenia Gimnazjum nr 1 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i  prowadzenia zajęć w ten sposób, aby zajęcia edukacyjne dla klas I-IV odbywały  się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Szkolnej, natomiast zajęcia dla klas V-VIII w oddalonym o ponad kilometr budynku  Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskego.  
W ocenie większości radnych, jak też znacznej grupy nauczycieli i rodziców dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, warunek kuratora  odnoszący się do podzielenia 8-letniego procesu dydaktycznego na dwa odległe obiekty jest nieuzasadniony i przede wszystkim sprzeczny z interesem dziecka. Jest to tym bardziej niezrozumiałe, gdyż demografia i przeprowadzona analiza jednoznacznie wskazują, iż warunki lokalowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Szkolnej (2 sąsiadujące obiekty)  są w pełni wystarczające do przyjęcia wszystkich uczniów z obwodu klas I-VIII w systemie jednozmianowym.
W związku z niepodjęciem przez Radę Miejską uchwały o dostosowaniu sieci przedszkoli i szkół  podstawowych do nowego ustroju szkolnego, funkcjonujące w gminie 6 -letnie szkoły podstawowe  staną się z mocy ustawy  8-letnimi szkołami podstawowymi, a  gimnazja zostaną wygaszone.
Podczas sesji radni podjęli również uchwałę upoważniającą burmistrza do zaskarżenia opinii kuratora do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z powodu wydania jej niezgodnie z przepisami prawa.