W latach 2018-2022 jest realizowany program udzielania dotacji zgodnie z Uchwałą NR LI/304/18 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczenia.

Na rok 2019 w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki w wysokości 550 tys. zł. W związku z czym przewidziano, że dotacja zostanie udzielona 78 osobom. Podstawą do wypłacenia dotacji jest podpisanie umowy z Gminą, która jest załącznikiem do w/w uchwały, wykonanie inwestycji polegającej na wymianie ogrzewania (przez Wnioskodawcę) oraz rozliczenie zakończonego przedsięwzięcia w terminie wskazanym w umowie.

Wnioski znajdujące się na liście rezerwowej mogą zostać wskazane do dofinansowania w przypadku rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia znajdującego się na liście do dofinansowania lub w przypadku zwiększenia przeznaczonych na ten cel środków w budżecie gminy.

Po wyczerpaniu się środków finansowych w danym roku, wnioski znajdujące się na liście rezerwowej zostaną poddane ponownej ocenie podczas kolejnego naboru bez konieczności ponownego składania wniosku o dofinansowanie.