FUNDATOR: Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

CEL PROGRAMU: Celem Programu jest dofinansowanie działalności prowadzonej przez podmioty funkcjonujące w lokalnych środowiskach sportowych – kluby sportowe, które stanowią lokalne centra aktywności społecznej oraz miejsca poprawy stanu kondycji fizycznej społeczeństwa. Przedmiotem wsparcia są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego – wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizacja obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy), organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). Na realizację Programu w 2021 roku przeznacza się kwotę 40 000 000 zł. Ostateczna wysokość środków finansowych może ulec zmianie w zależności od wysokości przychodów FRKF.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Termin składania ofert upływa 15 marca 2021 r.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Program może być realizowany wyłącznie w okresie od 1 stycznia do 15 listopada 2021r

DODATKOWE INFORMACJE: Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer (22) 24 43 289 oraz na stronie internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-programu-klub lub skorzystać z załączników poniżej.

KONTAKT: Ministerstwo Sportu ul. Senatorska 14 00-082 Warszawa