Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Miasta Boguszów – Gorce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. 

 W załączeniu przekładamy projekt programu współpracy Gminy Miasta Boguszów – Gorce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Zachęcamy działające na terenie Gminy Boguszów – Gorce organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach i wyrażenia swoich uwag i opinii do przygotowanego projektu.

Uwagi i opinie dotyczące projektu programu można składać na piśmie w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@coj.boguszow.eu lub agnieszkazdeb@boguszow-gorce.pl w terminie do dnia 02.11.2021 r.

Za przygotowanie projektu odpowiedzialne jest Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach, ul. Waryńskiego 10, 58-370 Boguszów-Gorce, II piętro, tel. 74 842-11-07.