Podpisano umowę, zgodnie z którą do końca IV kwartału 2012 r. powstaną dwa nowe place zabaw. Pierwszy z nich powstanie przy GSS przy ul. Staszica w Boguszowie-Gorcach w ramach programu MEN “Radosna Szkoła”natomiast drugi powstanie w rejonie ul. Złotej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: “Budowa placu zabaw przy ul. Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach”.

Zadanie inwestycyjne Plac zabaw przy GSS przy ul. Staszica w Boguszowie-Gorcach w ramach programu MEN “Radosna Szkoła”

Wykonawca w ramch przedmiotu umowy wykona:

1)     dokumentację techniczną do zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno-użytkowego oraz uzyskać stosowne decyzje administracyjnezezwalające na rozpoczęcie robót ( zgodnie z ustawą Prawo budowlane),

2)     w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, dokonać na koszt własny zakupu i rejestracji dziennika budowy,

3)     wykonać dostawę i montaż urządzeń,

4)     wykonać roboty budowlane opisane w PFU,

5)     uzyskać decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbędne do dopuszczenia obiektu do użytkowania,

6)     założyć książki obiektów budowlanych oraz wykonać wpisy wynikające z przepisów prawa,

7)     przeprowadzić szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi wszystkich zamontowanych urządzeń.

 

Zadanie inwestycyjne pn.: “Budowa placu zabaw przy ul. Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach” w rejonie ul. Złotej

W ramach przedsięwzięcia Wykonawca wykona następujace roboty:

1)     rozbiórka istniejacej części nawierzchni betonowej, rozbiórka obrzeży betonowych oraz istniejącej części nawierzchni szutrowej.

2)     Wykonanie korytowania nawierzchni pod nawierzchnię urządzeń placu zabaw,

3)     wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami,

4)     budowę placu zabaw – montaż urządzeń

5)     odtworzenie istniejącej zieleni (trawnik) po robotach montażowych

6)     wykonania ogrodzenia z furtkami

7)     wymiana nawierzchni na części ciągów pieszych

8)     uzyskanie decyzji administracyjnych uzgodnień, opinii niezbędnych do dopuszczenia obiektu do użytkowania

9)     założy książkę obiektów budowlanych oraz wykona wpisy wynikające z przepisów prawa

10) przeprowadzi szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi wszystkich zamontowanych urządzeń

11 )wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej certyfikaty urządzeń placu zabaw oraz powykonawczy pomiar geodezyjny wraz z mapą