P. f. Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2021 w obszarach:

1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

2. turystyki i krajoznawstwa,

3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego,

4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

5. bezpieczeństwa,

6. ochrony zdrowia.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wszystkich zadań w obszarach objętych konkursem wynosi łącznie 180 000 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami.