Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłosza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2019 w obszarach:
1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
2. turystyki i krajoznawstwa,
3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego,
4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
5. bezpieczeństwa,
6. ochrony zdrowia.