Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Boguszów-Gorce w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2021.

Pierwszy etap obejmuje zgłaszanie propozycji projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego, które zbierane będą w okresie od 22.03.2021 r. do 06.04.2020 r.

1. Kto może zgłaszać propozycje projektów:

Uprawnionymi do zgłaszania propozycji projektów są pełnoletni mieszkańcy Boguszowa-Gorc. Autorem projektu - Pomysłodawcą może być osoba lub grupa osób. W sytuacji gdy Pomysłodawcą jest grupa osób należy wskazać osobę właściwą do kontaktu w sprawie projektu.

2. Wysokość środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski:

W roku 2021 na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznaczono kwotę 160.000 zgodnie z poniższym podziałem:

1. 60.000 zł przeznacza się na projekty zlokalizowane na terenie dzielnicy Boguszów (razem z Krakowskim Osiedlem),

2. 42.400 zł przeznacza się na projekty zlokalizowane na terenie dzielnicy Gorce,

3. 33.600 zł przeznacza się na projekty zlokalizowane na terenie dzielnicy Kuźnice Świdnickie,

4. 24.000 zł przeznacza się na projekty zlokalizowane na terenie dzielnicy Stary Lesieniec.

Zgłaszane propozycje projektów mogą dotyczyć jednej z w/w dzielnic Boguszowa-Gorc.

Mapa Boguszowa-Gorc dostępna jest na stronie http://mapa.inspire-hub.pl/#/boguszow_gorce

3. Jakie projekty:

W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane projekty:
- których koszt nie przekracza kwoty wskazanej dla danej dzielnicy;
- możliwe do realizacji w terminie do dnia 31.12.2021 r.;
- dotyczące zadań własnych Gminy Boguszów – Gorce (zadania własne gminy zostały określone w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.);
- zgodne z przyjętymi planami, strategiami i programami Gminy Boguszów-Gorce oraz z obowiązującymi przepisami prawnymi;
- projekty infrastrukturalne muszą być realizowane na terenie będącym własnością Gminy Boguszów-Gorce, który nie został oddany w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę - o ile projekt ma dotyczyć wykonania elementów infrastruktury trwale związanych z gruntem lub budynkiem;
- spełniające wymóg niegenerowania kosztów utrzymania niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości realizacji projektu.

4. Jak zgłaszać projekty:

> Formularz zgłoszeniowy

Projekty należy zgłaszać na Formularzu Zgłoszeniowym, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Boguszowa-Gorc na rok 2021 stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXII/177/21Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2021 (do pobrania).

Formularz wraz załącznikami zamieszczony jest w wersji edytowalnej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach w zakładce Budżet Obywatelski – rok 2021 oraz na stronie internetowej Boguszowa-Gorc. Formularz jest również dostępny w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach przy Placu Odrodzenia 1 oraz w Sekretariacie Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach przy ul. Waryńskiego 10.

Uwaga! Przy zgłoszeniu projektu do Budżetu Obywatelskiego wymagane jest wyrażenie przez Pomysłodawcę projektu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, w zakresie dotyczącym procedur związanych z Budżetem Obywatelskim, w tym na weryfikację danych osobowych w posiadanych przez gminę zbiorach oraz zgody na podanie do publicznej wiadomości informacji o tym, kto jest Pomysłodawcą danego projektu.

> Poparcie mieszkańców:

Zgłoszenie propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego wymaga poparcia co najmniej 15-tu pełnoletnich mieszkańców Boguszowa-Gorc.

> Wymagane i zalecane załączniki:

Do formularza zgłoszeniowego muszą zostać dołączone następujące załączniki.
1. Lista mieszkańców Boguszowa-Gorc, popierających propozycję projektu zgłaszanego do Budżetu Obywatelskiego Boguszowa-Gorc na 2021 rok (załącznik obowiązkowy).

2. Oświadczenie Pomysłodawcy projektu zgłaszanego do Budżetu Obywatelskiego Boguszowa-Gorc na rok 2021 (załącznik obowiązkowy).

3. Klauzula informacyjna - RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych pomysłodawcy projektu (załącznik obowiązkowy).


W celu rzetelnej oceny zgłaszanego projektu zaleca się załączenie do formularza zgłoszeniowego dodatkowych dokumentów takich jak:
- zdjęcia, mapki lokalizujące, itp., które ułatwią ustalenie planowanego miejsca realizacji projektu,

- dokumenty dotyczące źródła danych przyjętych do kalkulacji kosztorysu projektu np. wyceny, wydruki ze stron internetowych itp.

> Gdzie i kiedy należy składać propozycje projektu:

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy złożyć w wersji pisemnej osobiście w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce lub korespondencyjnie (z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski Boguszowa-Gorc na rok 2021”) na adres Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce  w terminie od dnia 22.03.2021 r. do dnia 06.04.2021 r.

W przypadku wysyłki korespondencyjnej decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.

5. Regulamin

Szczegółowe zasady i tryb wyboru projektów do Budżetu Obywatelskiego w tym zasady oceny zgłoszonych projektów, przeprowadzania głosowania i ustalania wyników zostały zawarte w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Boguszowa-Gorc na rok 2021 stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXII/177/21Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2021 (Uchwała do pobrania).

Każdy Pomysłodawca przed zgłoszeniem propozycji projektu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

6. Harmonogram:

Konsultacje prowadzone będą zgodnie z następującym harmonogramem

Działanie

Termin

Zgłaszanie propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego.

22.03.- 06.04.2021

Weryfikacja projektów.

07.04.-22.04.2021

Rozpatrywanie odwołań od negatywnej oceny weryfikacyjnej.

23.04.-12.05.2021

Publikacja ostatecznej listy zweryfikowanych projektów, które będą poddane pod głosowaniem, informacji o miejscach wyznaczonych do głosowania oraz pełnych opisów projektów.

do 14.05.2021

Głosowanie na zakwalifikowane projekty.

20.05.-07.06.

Ogłoszenie wyników konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego

do 11.06.2021


7. Kontakt

Informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego można uzyskać w Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach, ul. Waryńskiego 10, 58-370 Boguszów-Gorce, tel. 74 842 11 07, e-mail: sekretariat@coj.boguszow.eu lub w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach tel. 74 8449-311 wew.43, e-mail: pelnomocnik.rozwoj@boguszow-gorce.pl