Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2022 w obszarach:
1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
2. turystyki i krajoznawstwa;
3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego;
4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
5. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
6. ochrony i promocji zdrowia.

Załączniki:
- pełna treść ogłoszenia
- załącznik nr 1: oświadczenie 
- załącznik nr 2: oświadczenie VAT
- załącznik nr 3: oferta realizacji zadania publicznego
- karta oceny oferty