Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2020 w obszarach:
 - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 - turystyki i krajoznawstwa;
 - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego;
 - działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 - bezpieczeństwa;
 - ochrony zdrowia.