Zastępca Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Boguszów-Gorce na dofinansowanie realizowanych w 2020 r. przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie miasta Boguszowa-Gorc.

Przedsięwzięcia te mają na celu ochronę powietrza, związaną z trwałą likwidacją ogrzewania
opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania.

1. Wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Boguszów-Gorce na dofinansowanie
realizowanych przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie miasta Boguszowa-Gorc należy składać w terminie od dnia 01.07.2019 r. do 14.08.2019 r. do godz. 15:30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach pok nr 105 lub przesłać listownie na adres Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach, Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce. Wnioski, złożone po wymienionym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Informacje oraz wzory dokumentów można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej gminy (www.boguszow-gorce.pl) oraz u zarządców nieruchomości.

2.
Zasady przyznawania dotacji określone zostały w Uchwale Nr LI/304/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 maja 2018r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczenia, dostępnej na stronie internetowej gminy (www.bip.boguszowgorce.pl/dokumenty/6728). Warunkiem przekazania dotacji celowej jest zawarcie pisemnej umowy oraz zrealizowanie i rozliczenie przedsięwzięcia zgodnie z umową, w terminie do dnia 15.11.2020 r.

3.
Limit środków w ramach naboru na rok 2020 wynosi 200 000, 00 zł.

4. Wnioskodawca przed podpisaniem umowy o dofinansowanie będzie zobowiązany do
przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów  potwierdzających spełnienie kryteriów wskazanych we wniosku o dofinansowanie, w szczególności:
  • dowód tożsamości,
  • pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonania robót,
  • orzeczenie o niepełnosprawności
  • zgoda współwłaścicieli
  • umowa najmu
5. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku o udzielenie dotacji celowej należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa.

Więcej informacji na stronie BIP: http://bip.boguszow-gorce.pl/dokumenty/6776