Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 05 stycznia 2022 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2022 w obszarach:

  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  2. turystyki i krajoznawstwa;
  3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego;
  4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  5. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
  6. ochrony i promocji zdrowia.

W załącznikach:

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli OPP do Komisji Konkursowej

Formularz zgłoszenia kandydata