P. f. Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 07 stycznia 2021 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2021 w obszarach:

1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

2. turystyki i krajoznawstwa,

3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego,

4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

5. bezpieczeństwa,

6. ochrony zdrowia.


W załącznikach:

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli OPP do Komisji Konkursowej

Formularz zgłoszenia kandydata