P. f. Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 09 marca 2021 roku drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2021 w obszarach:
1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
2. turystyki i krajoznawstwa,
3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego,
4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
5. ochrony zdrowia.

W załączniku:
Formularz zgłoszenia przedstawiciela organizacji pozarządowej do prac w Komisji Konkursowej.
Ogloszenie o naborze czlonków OPP do prac w Komisji Konkursowej - II konkurs.