Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pn. „Telefon wsparcia dla seniorów”

W dniu 29 kwietnia 2020 roku, na skrzynkę e-mailową Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach wpłynęła oferta złożona przez Fundację Parna na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej pn. „Telefon wparcia dla seniorów”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje Pozarządowe, na stronie internetowej Miasta Boguszów-Gorce www.boguszow-gorce.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie, do dnia 13 maja 2020:
  • drogą elektroniczną na adres mailowy: agnieszkazdeb@boguszow-gorce.pl
  • listownie na adres Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce.