W dniu 07 czerwca 2021 roku, na skrzynkę e-mailową Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej na realizację zadania publicznego w zakresie Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 i 567) działalności na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia, pn. „Sieć Życia Seniorów”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje Pozarządowe, na stronie internetowej Miasta Boguszów-Gorce www.boguszow-gorce.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie, do dnia 21 czerwca 2021:
- drogą elektroniczną na adres mailowy: agnieszkazdeb@boguszow-gorce.pl
listownie na adres Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce.