OGŁOSZENIE O PLANOWANYCH KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Burmistrz Miasta Boguszów-Gorce informuje o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczania.

Cel i przedmiot konsultacji:
zebranie opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczania.

Termin, forma oraz miejsce przeprowadzenia konsultacji:
konsultacje będą przeprowadzane w okresie od 15 do 22 maja 2018r w formie zbierania uwag za pomocą ankiety dostępnej na stronie www.boguszow-gorce.pl oraz w Urzędzie Miejskim, Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce, pokój nr 209

B u r m i s t r z   M i a s t a
Boguszowa-Gorc
Waldemar Kujawa