P.f. Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2021 w obszarach:
1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
2. turystyki i krajoznawstwa,
3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego,
4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
5. ochrony zdrowia.

W załącznikach:
- Ogłoszenie o drugim otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2021
- Załącznik nr 1 Oświadczenie -
- Załącznik nr 2 Oświadczenie - płatnik podatku VAT
- Załącznik nr 3 Oferta realizacji zadania publicznego
- Załącznik nr 4 Karta oceny ofert