Działając na podstawie art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz.1536 ze zmianami) Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 05.12.2011 r. na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na 2012 r. w obszarze:

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

turystyki i krajoznawstwa

oraz ratownictwa i ochrony ludności.


zostały wybrane do realizacji następujące oferty