Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia o wynikach naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania złożonych w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 02.12.2015 r. otwarty konkurs ofert  na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2016 w obszarach:

1.            wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

2.            turystyki i krajoznawstwa,

3.            kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego,

4.            działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

ogłoszenie wyników naboru