Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc
ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 12.03.2013r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2013 w obszarze: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego.