Burmistrz Boguszowa-Gorc ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

- do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 15.12.2017 r. otwarty konkurs ofert  na wspieranie realizacji zadań publicznych  z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Boguszów-Gorce w roku 2018.
ogłoszenie

- do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 15.12.2017 r. otwarty konkurs ofert  na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2018 w obszarach:

    1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
    2. turystyki i krajoznawstwa,
    3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego,
    4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
    5. bezpieczeństwa,
    6. ochrony zdrowia.
ogłoszenie

oraz ogłasza:

- otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce w 2018r.
Rodzaj zadania: Wspieranie rozwoju sportu przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce w 2018r.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania :  50.000 zł
ogłoszenie

- otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2018 w obszarach:

    1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
    2. turystyki i krajoznawstwa,
    3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego,
    4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
    5. bezpieczeństwa,
    6. ochrony zdrowia.
ogłoszenie