Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie NOWEFIO 2021.

Celem głównym Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:
1. Priorytet 1.: Mikro-inicjatywy

2. Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego

3. Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym

4. Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich


Składane oferty mają realizować cel główny Programu NOWEFIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Najważniejsze informacje:
> jedna organizacja może złożyć jedną ofertę w Priorytecie 1, w Priorytecie 2 lub 3, oraz w Priorytecie 4 (maksymalnie trzy oferty);
> nabór ofert rozpocznie się w dniu 08 marca 2021 roku o godzinie 14.00;
> termin składania ofert upływa 29 marca 2021 r. o godzinie 14.00,
> projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023 r.,
> maksymalna kwota dotacji uzależniona jest od Priorytetu (szczegółowe informacje w ogłoszeniu o konkursie);
> wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Więcej szczegółów znajdziecie w:
> Ogłoszeniu o konkursie - www.niw.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/Og%c5%82oszenie-o-konkursie-NOWEFIO-2021.pdf
> Regulaminie konkursu - www.niw.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/Regulamin-NOWE-FIO-2021-1.pdf
> 
Systemie Obsługi Dotacji - generator.niw.gov.pl/
> Zakładce NOWEFIO - niw.gov.pl/nasze-programy/nowefio/

Zachęcamy także do zapoznania się z materiałami pomocniczymi dla organizacji zainteresowanych konkursem:
> Podręcznikiem dla Oferentów NOWEFIO 2021;
> Najczęściej Zadawanymi Pytaniami  www.niw.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/FAQ-NOWEFIO-2021.pdf
Pomocą kontekstową do oferty www.niw.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/Oferta-z-pomoc%c4%85-kontekstow%c4%85-FIO-2021.pdf


Szczegółowe pytania na temat Programu NOWEFIO będzie można kierować w terminie naboru ofert pod numerem telefonu 601-901-285 w dniach 08-29.03.2021 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: FIO@niw.gov.pl